[Deprecated] Function mcrypt_create_iv() is deprecated

GET /zoznam-zivnosti/

Line 25 in /data/4/6/4646e84f-37f9-4f86-9107-8c80c5fd8c22/zivnosti.sk/web/framework/security/RandomGenerator.php

Source

16 	 * 
17 	 * @return string Returns a random series of bytes
18 	 */
19 	public function generateEntropy() {
20 		$isWin = preg_match('/WIN/', PHP_OS);
21 		
22 		// TODO Fails with "Could not gather sufficient random data" on IIS, temporarily disabled on windows
23 		if(!$isWin) {
24 			if(function_exists('mcrypt_create_iv')) {
25 				$e = mcrypt_create_iv(64, MCRYPT_DEV_URANDOM);
26 				if($e !== false) return $e;
27 			}
28 		}
29 
30 		// Fall back to SSL methods - may slow down execution by a few ms
31 		if (function_exists('openssl_random_pseudo_bytes')) {

Trace

Zoznam živností » Založenie Živnosti.sk

Zoznam živností

Voľné živnosti

Chov vybraných druhov zvierat

Chov laboratórnych a exotických zvierat, vtáctva, akvarijných rybičiek, priadky morušovej.

Chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi.

Remeselné živnosti

Zámočníctvo

Odborné práce na zhotovovanie kovových súčiastok a dielov ručným a jednoduchým strojným obrábaním podľa výkresovej dokumentácie. Montážne a demontážne práce pri opravách, údržbe a nastavovaní strojov a strojných zariadení, okrem strojov a strojných zariadení spadajúcich do inej reglementovanej živnosti. Zhotovovanie, montáž, osadzovanie, opravy, údržba a nastavovanie stavebných zámočníckych výrobkov a konštrukcií z kovových materiálov, s využitím unifikovaných a normalizovaných dielov a výrobkov používaných v stavbách. Montáž, bežné, stredné a generálne opravy strojov a zariadení, nastavovanie a uvádzanie do chodu nových pracovných prostriedkov podľa dispozícií výrobcu, inštalácia strojov

Viazané živnosti

Zlievanie drahých kovov

§ 45 zákona č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov