[Deprecated] Function mcrypt_create_iv() is deprecated

GET /co-je-zivnost/

Line 25 in /data/4/6/4646e84f-37f9-4f86-9107-8c80c5fd8c22/zivnosti.sk/web/framework/security/RandomGenerator.php

Source

16 	 * 
17 	 * @return string Returns a random series of bytes
18 	 */
19 	public function generateEntropy() {
20 		$isWin = preg_match('/WIN/', PHP_OS);
21 		
22 		// TODO Fails with "Could not gather sufficient random data" on IIS, temporarily disabled on windows
23 		if(!$isWin) {
24 			if(function_exists('mcrypt_create_iv')) {
25 				$e = mcrypt_create_iv(64, MCRYPT_DEV_URANDOM);
26 				if($e !== false) return $e;
27 			}
28 		}
29 
30 		// Fall back to SSL methods - may slow down execution by a few ms
31 		if (function_exists('openssl_random_pseudo_bytes')) {

Trace

Čo je živnosť? » Založenie Živnosti.sk
1
Júl
2016

Čo je živnosť?

Živnosť je jedna z foriem podnikania, ktorú upravuje Živnostenský zákon č. 455/1991 Zb. Podľa neho ide o "sústavnú  činnosť prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku”.

Prevádzkovať živnosť je možné na základe živnostenského listu (oprávnenia). Zákon to umožňuje fyzickým, ale tiež právnickým osobám. Živnostníkom sa môže stať osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je bezúhonná a spôsobilá na právne úkony. Živnostník ručí za záväzky celým svojím majetkom (aj súkromným).

Živnostenský zákon rozoznáva tri druhy živností:

  • remeselné - podmienkou prevádzkovania živnosti je odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore (napríklad zámočníctvo, murárstvo, mäsiarstvo, hodinárstvo, kaderníctvo, stolárstvo, zlatníctvo a klenotníctvo, a iné) - kompletný zoznam nájdete v Prílohe č. 1 k zákonu 455/1991 Zb.

  • viazané - podmienkou je odborná spôsobilosť získaná inak (napríklad vývoj a výroba zbraní a streliva, očná optika, úradné meranie, zubná technika, prevádzkovanie autoškoly, vyučovanie v odbore umenia, horská vodcovská činnosť a iné) - komlepetný zoznam aj so spôsobmi preukázania spôsobilosti nájdete v Prílohe č. 2 k zákonu 455/1991 Zb.

  • voľné - nie je potrebné odborná spôsobilosť

Z hľadiska predmetu podnikania sú živnosti:

  • obchodné

  • výrobné

  • poskytujúce služby