1
Júl
2016

Živnosť alebo s.r.o.?

Na Slovensku sú živnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným najčastejšie využívanými formami podnikania. Odlišujú sa od seba vo viacerých pohľadoch, preto sa nedá jednoznačne určiť, ktorá z nich je lepšia a výhodnejšia. Aké sú základné rozdiely medzi živnosťou a s.r.o.-čkou?

Založenie podnikania

Založenie živnosti je jednoduchšie ako založenie s.r.o.. Na získanie živnostenského oprávnenia je potrebné sa najprv ohlásiť na živnostenskom úrade v mieste prislúchajúcemu trvalému bydlisku (v prípade právnickej osoby v mieste sídla).

Správne poplatky pri zakladaní živnosti sú nízke - za každú voľnú živnosť zaplatíte 5 €, za remeselné alebo viazané po 15 €. Pokiaľ sa rozhodnete živnosť ohlásiť elektronicky cez portál www.slovensko.sk, poplatok za voľnú živnosť neplatíte, remeselné a viazané sú v tomto prípade spoplatnené sumou 7,50 €. K elektronickej žiadosti však musíte mať zaručený elektronický podpis a všetky potrebné dokumenty v elektronickej podobe.

Založiť si s.r.o. je časovo aj finančne náročnejšie. V prípade, ak ide o podnikateľskú činnosť, ktorá sa považuje za remeselnú, voľnú alebo viazanú živnosť, je potrebné najprv získať živnostenské oprávnenie. Je potrebné počítať s 5 € poplatkom pri voľných a s 15 € pri ostatných typoch živností. K návrhu na zápis spoločnosti do Obchodného registra je potrebné priložiť aj doklad o zaplatení súdneho poplatku vo výške 300 € (pri elektronickom podaní 150 €). Založenie s.r.o. si vyžaduje splatenie základného imania vo výške 5000 €. S.r.o. môže založiť jeden alebo viacero spoločníkov - zakladateľskou alebo spoločenskou zmluvou.

Ručenie

Nevýhodou živnosti je, že podnikateľ za záväzky spoločnosti ručí celým svojím majetkom - aj tým osobným. V prípade problémov tak môže exekútor siahnuť aj na osobný a rodinný majetok živnostníka.

Spoločnosť s ručením obmedzeným je z tohto hľadiska bezpečnejšou formou podnikania. Každý spoločník ručí za záväzky spoločnosti len do výšky svojho vkladu do základného imania. Osobný majetok podnikateľov tak nie je ohrozený.

Vedenie účtovníctva a sadzba dane z príjmov

Živnostníkovi stačí jednoduché účtovníctvo - základ dane sa vypočíta len ako rozdiel príjmov a výdavkov, ktoré boli reálne zaplatené alebo inkasované. Môže si tiež uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane a daňový bonus na deti.

Pri s.r.o. je nutné viesť podvojné účtovníctvo - zisk alebo strata sa vypočíta ako rozdiel výnosov a nákladov, a to bez ohľadu na to, či a kedy budú faktúry zaplatené.

Pre živnostníkov platia dve sadzby dane v závislosti od dosiahnutého zisku. Ak ich príjmy nepresiahli 176,8-násobok platného životného minima (35 022,31 €), daň z príjmu predstavuje 19 %. Pokiaľ budú príjmy vyššie ako táto hranica, daň je 25 %.

Pri s.r.o. je výška dane z príjmu konštantná - 22 %.

Výhodou pri živnosti tiež môže byť, že počas prvého roku nevzniká nutnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Treba však myslieť na to, že počas tohto obdobia nemá živnostník nárok na sociálne dávky ako nemocenské a takisto sa mu tento čas nezapočítava do dôchodku.