1
Júl
2016

Založenie živnosti

Chcete si založiť živnosť? Najprv sa budete musieť ohlásiť živnostenskému úradu osobne alebo elektronicky. Okrem toho tiež môžete využiť jednoduché a pohodlné založenie živnosti online.

Oprávnenie podnikať vzniká fyzickej osobe dňom ohlásenia živnosti (pokiaľ v žiadosti neuvediete neskorší dátum). Právnickej osobe až po zápise do Obchodného registra.

Osobné ohlásenie živnosti v roku 2016

Pre ohlásenie živnosti je potrebné navštíviť okresný úrad, odbor živnostenského podnikania, ktorý prislúcha vášmu miestu trvalého bydliska (miestu sídla, pokiaľ ide o právnickú osobu).

Na živnostenskom úrade každý žiadateľ vyplní formulár ohlásenia živnosti podľa toho, či má záujem o voľnú, remeselnú alebo viazanú živnosť. Fyzická osoba sa po získaní oprávnenia podnikať stáva povinne zdravotne poistenou osobou, preto je do ôsmich dní povinná vo svojej zdravotnej poisťovni podať prihlášku na verejné zdravotné poistenie. Okrem toho je potrebné do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom vzniklo oprávnenie podnikať, požiadať daňový úrad o registráciu na daň z príjmov.

V prípade viazanej a remeselnej živnosti je k žiadosti nutné priložiť aj doklad o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie činnosti. Pokiaľ bude sídlom podnikania iná adresa ako adresa trvalého bydliska, k žiadosti sa pripojí aj oprávnenie užívať túto nehnuteľnosť. Nevyhnutnou súčasťou príloh je tiež výpis z registra trestov a doklad o zaplatení správneho poplatku - pri voľnej živnosti 5 €, pri viazanej a remeselnej 15 €.

Elektronické ohlásenie živnosti v roku 2016

Elektronické ohlásenie živnosti je možné cez Ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk, kde nájdete elektronický formulár. Potrebné je k nemu pripojiť všetky prílohy v elektronickej podobe.

Elektronické ohlásenie živnosti je možné len prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu. Okrem toho je nutné disponovať zaručeným elektronickým podpisom. Správne poplatky sú v tomto prípade znížené - za voľnú živnosť neplatíte nič, za remeselnú a viazanú 7,50 €.

Ohlásenie živnosti online bez starostí a bez čakania

Založenie živnosti online je pohodlný spôsob, ako si ušetriť čas, ktorý by ste inak strávili čakaním na živnostenskom úrade. Okrem toho tiež pri takomto spôsobe môžete ušetriť.

Stačí vyplniť online formulár so všetkými potrebnými údajmi. Vaša žiadosť bude za vás ohlásená na živnostenskom úrade a zaregistrovaná na daňovom úrade aj v zdravotnej poisťovni

Za 25 € dostanete neobmedzený počet voľných živností (činností), inak na živnostenskom úrade platíte za každú jednu činnosť poplatok 5 €. (Môžete mať napr. 10 činností, prípadne aj viac, ale platíte len 25 €. Na živnostenskom úrade by ste za ne zaplatili až 50 €.)

Vyhnete sa ceste na živnostenský úrad, čakaniu v rade a byrokracii. Na ďalší pracovný deň môžete podnikať. Živnostenský list dostanete poštou v priebehu týždňa.