[Deprecated] Function mcrypt_create_iv() is deprecated

GET /o-daniach/

Line 25 in /data/4/6/4646e84f-37f9-4f86-9107-8c80c5fd8c22/zivnosti.sk/web/framework/security/RandomGenerator.php

Source

16 	 * 
17 	 * @return string Returns a random series of bytes
18 	 */
19 	public function generateEntropy() {
20 		$isWin = preg_match('/WIN/', PHP_OS);
21 		
22 		// TODO Fails with "Could not gather sufficient random data" on IIS, temporarily disabled on windows
23 		if(!$isWin) {
24 			if(function_exists('mcrypt_create_iv')) {
25 				$e = mcrypt_create_iv(64, MCRYPT_DEV_URANDOM);
26 				if($e !== false) return $e;
27 			}
28 		}
29 
30 		// Fall back to SSL methods - may slow down execution by a few ms
31 		if (function_exists('openssl_random_pseudo_bytes')) {

Trace

O daniach » Založenie Živnosti.sk
1
Júl
2016

O daniach

Výška daňového a odvodového zaťaženia sa pri živnosti a s.r.o. líši. Rozdiely sa týkajú nielen dane z príjmu, ale tiež odvodových povinností a možnosťou narábať so ziskom.

Odvody

Kým živnostníci sú povinní platiť odvody, spoločnosť s ručením obmedzeným odvody neplatí. Podnikateľ, ktorý prevádzkuje živnosť, počas prvého roka nemusí platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Výška povinného poistenia sa posudzuje podľa príjmov z minulého roka vždy k 1.7. daného daňového obdobia (alebo 1.10., pokiaľ bola doba podania daňového priznania predĺžená).

Zisk spoločnosti s ručením obmedzeným sa nesmie používať na osobné účely, spoločníkom sa vypláca len vo forme mzdy, podielu na zisku alebo ako odmena za výkon funkcie. Príjmy živnostníka sú jeho osobným vlastníctvom a môže ich kedykoľvek použiť aj na súkromné účely.

Výška daňového zaťaženia

Daňové zaťaženie je v prípade s.r.o. pevne dané - príjmy spoločnosti sa zdaňujú sadzbou 22 %.

U živnostníkov sa daň určuje podľa výšky daňového základu:

  • Ak základ dane nepresiahne 176,8-násobok platného životného minima (35 022,31 €), daň z príjmu je 19 %

  • Ak základ dane presiahne 176,8-násobok životného minima, daň bude 25 %

Daňový bonus a nezdaniteľné časti základu dane

Živnostníci si tiež môžu uplatniť daňový bonus na deti a znížiť si základ dane o nezdaniteľné časti základu dane. Pre rok 2016 je to 3 803,33 € na daňovníka. Ďalšími nezdaniteľnými časťami základu dane môžu byť:

  • Dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie

  • Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

  • Nezdaniteľná časť základu dane na manželku alebo manžela