1
Júl
2016

O daniach

Výška daňového a odvodového zaťaženia sa pri živnosti a s.r.o. líši. Rozdiely sa týkajú nielen dane z príjmu, ale tiež odvodových povinností a možnosťou narábať so ziskom.

Odvody

Kým živnostníci sú povinní platiť odvody, spoločnosť s ručením obmedzeným odvody neplatí. Podnikateľ, ktorý prevádzkuje živnosť, počas prvého roka nemusí platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Výška povinného poistenia sa posudzuje podľa príjmov z minulého roka vždy k 1.7. daného daňového obdobia (alebo 1.10., pokiaľ bola doba podania daňového priznania predĺžená).

Zisk spoločnosti s ručením obmedzeným sa nesmie používať na osobné účely, spoločníkom sa vypláca len vo forme mzdy, podielu na zisku alebo ako odmena za výkon funkcie. Príjmy živnostníka sú jeho osobným vlastníctvom a môže ich kedykoľvek použiť aj na súkromné účely.

Výška daňového zaťaženia

Daňové zaťaženie je v prípade s.r.o. pevne dané - príjmy spoločnosti sa zdaňujú sadzbou 22 %.

U živnostníkov sa daň určuje podľa výšky daňového základu:

  • Ak základ dane nepresiahne 176,8-násobok platného životného minima (35 022,31 €), daň z príjmu je 19 %

  • Ak základ dane presiahne 176,8-násobok životného minima, daň bude 25 %

Daňový bonus a nezdaniteľné časti základu dane

Živnostníci si tiež môžu uplatniť daňový bonus na deti a znížiť si základ dane o nezdaniteľné časti základu dane. Pre rok 2016 je to 3 803,33 € na daňovníka. Ďalšími nezdaniteľnými časťami základu dane môžu byť:

  • Dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie

  • Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

  • Nezdaniteľná časť základu dane na manželku alebo manžela